Algemene Voorwaarden Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching

Algemene voorwaarden Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching

 

Definities

 1. Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching: Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching, gevestigd te Apeldoorn onder KvK nr. 82612218.

 2. Klant: degene met wie Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand  geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 

 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching hanteert zijn in euro’s, zijn  btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching te allen tijde wijzigen. 

 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 

 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 6. Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 

 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 9. Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 

 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching. 

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching te betalen. 

Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching te verrekenen met een vordering op Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching. 

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

  • zaken van Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching die bij de klant aanwezig zijn

  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 1. De klant geeft op eerste verzoek van Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

 2. Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching de betreffende bescheiden. 

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van  maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching schriftelijk in gebreke stellen. 

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd 

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten

 1. De klant dient een door Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

 3. Consumenten dienen Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching in staat is hierop adequaat te reageren. 

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching

 1. Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid

 5. betrekking heeft.

 6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching in verzuim is. 

 3. Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching kan worden toegerekend in een van de wil van Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching kan worden verlangd. 

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching er weer aan kan voldoen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 5. Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching. 

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 27 oktober 2021.

×

Whatsapp Frankly Financiële Planning & Budgetcoaching

× Neem contact op!